Starożytność

Św. Jan – Pierwszy List św. Jana Apostoła – Jakie cechy miłości wymienia św. Jan? Odszukaj w tekście św. Jana cechy gatunkowe listu

Pierwszy List św. Jana Apostoła mówi o miłości Boga do człowieka oraz o miłości człowieka do Boga i bliźniego. Miłość Boga jest fundamentem i źródłem miłości bliźniego. Miłość nie tylko łączy nas z Ojcem i Synem tu na ziemi, jest…Całe wypracowanie →

Św. Paweł – Hymn o miłości – Pierwszy List do Koryntian – Interpretacja i analiza

Hymn o miłości pochodzi z Pierwszego Listu do Koryntian. Autorem jest św. Paweł z Tarsu, syn Żyda i obywatela rzymskiego, wszechstronnie wykształcony. Początkowo był prześladowcą chrześcijan, natomiast później gorącym wyznawcą Chrystusa i męczennikiem za wiarę. W hymnie św. Paweł mówi…Całe wypracowanie →

Biblia – Psalm 1 – Dwie drogi życia – Interpretacja

Psalm 1 – Dwie drogi życia jest psalmem o charakterze dydaktycznym, wskazuje człowiekowi właściwą drogę w jego postępowaniu. Psalm przedstawia więc dwie przeciwstawne osoby: człowieka błogosławionego, szczęśliwego, bezgranicznie ufającego Bogu. Właśnie taki człowiek sprawiedliwy, kroczący prawą drogą porównany jest do…Całe wypracowanie →

Biblia – Psalm 8 – Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka – Interpretacja

Psalm 8 – Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka ma charakter pochwalny i mądrościowy, uwielbiający Boga za wspaniałe dzieło stworzenia świata i człowieka. Jest komentarzem do tekstu Księgi Rodzaju. Podmioty liryczny zastanawia się i zadaje Bogu pytanie, dlaczego człowiek tak…Całe wypracowanie →

Księga Koheleta – Zacytuj pytania stawiane przez Koheleta wobec życia i wyjaśnij ich sens. Czy człowiek może osiągnąć szczęście na ziemi? Skoro wszystko jest marnością, czy warto podejmować jakikolwiek trud?

Pytania stawiane przez Koheleta wobec życia: I po cóż więc nabyłem tyle mądrości?  (…) czyż nie umiera mędrzec tak samo jak i głupiec? Człowiekowi szczęścia nie zapewni nawet mądrość, a więc pogłębiona świadomość marności wszystkiego, co dotyczy życia ziemskiego. Tak…Całe wypracowanie →