ekonomia

Przyczyny i skutki międzynarodowego przepływu siły roboczej

Główną przyczyną międzynarodowego przepływu siły roboczej jest zróżnicowanie stawek płacy, wynikające z różnego poziomu rozwoju gospodarczego krajów. Przyczyny generalnie możemy podzielić na ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne. Ekonomiczne przyczyny międzynarodowego przepływu siły roboczej to przede wszystkim dążenie do uzyskania większego niż…Całe wypracowanie →

Rola BIZ w gospodarce – Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) przynoszą gospodarce zarówno pewne korzyści, jak i niekorzyści. Wyróżniamy następujące korzyści o charakterze gospodarczym i społecznym: – likwidacja krajowych barier wzrostu – stymulowanie większej przejrzystości polityki gospodarczej – zwiększenie zatrudnienia i wydajności pracy Korzyści z punktu…Całe wypracowanie →

Polityka rolna

Polityka rolna jest zespołem środków, działań i regulacji rządu, które mają na celu: – odpowiednie kształtowanie wielkości produkcji rolnej i utrzymanie jej opłacalności – dążenie do koncentracji i specjalizacji w rolnictwie poprzez kreowanie przeobrażeń agrarnych – przyspieszenie postępu technicznego i…Całe wypracowanie →

Polityka podatkowa

Polityka podatkowa jest częścią polityki budżetowej państwa oraz fiskalnej. Zajmuje się kształtowaniem systemu i metod podatkowych w celu zapewnienia dochodów do budżetu państwa, kolejno przeznaczanych na realizację poszczególnych zadań. Innymi słowy, polityka podatkowa to ogół decyzji państwa dotyczących opodatkowania obywateli…Całe wypracowanie →

Cykl życia produktu

Cyklem życia produktu nazywamy okres, w którym produkt znajduje się na rynku, a nabywca może go w tym czasie pozyskać. Powodzenie każdego produktu zależy zatem od tego, jak długo będzie trwał cykl jego życia oraz jaka będzie wartość sprzedaży w…Całe wypracowanie →

Metoda najmniejszych kwadratów

Metoda najmniejszych kwadratów jest jedną z najczęściej stosowanych metod estymacji parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego. Polega ona na wyznaczeniu takich estymatorów stałych parametrów modelu, dla których suma kwadratów różnic pomiędzy wartościami empirycznymi a wyznaczonymi z modelu była jak najmniejsza. Zawsze daje wynik…Całe wypracowanie →

Etapy budowy modelu ekonometrycznego

Wyróżniamy następujące etapy budowy modelu ekonometrycznego: 1. Określenie celu badania 2. Sformułowanie modelu: a. wybór zmiennych b. wybór postaci matematycznej modelu: liniowa, potęgowa 3. Zebranie danych statystycznych  4. Selekcja zmiennych objaśniających 5. Estymacja parametrów modelu: a. parametrów strukturalnych b. parametrów…Całe wypracowanie →

Kierunki polityki handlowej – polityka wolnego handlu, protekcjonizm, polityka mieszana i autarkia

Wyróżniamy następujące kierunki polityki handlowej: 1. polityka wolnego handlu – zwana polityką liberalizmu. Charakteryzuje się całkowitą nie ingerencją rządu w działalność podmiotów gospodarczych na rynku. Wszelka wymiana towarowa i kapitałowa przebiega swobodnie. Państwo ani nie pomaga jednostkom gospodarczym ani nie wprowadza…Całe wypracowanie →

Rodzaje barier handlowych

Wyróżniamy następujące rodzaje barier handlowych: 1. cło – to najstarsze i najczęściej stosowane narzędzie polityki handlowej. To opłata pobierana przez państwo w momencie przekroczenia przez towar granicy celnej. Wyróżniamy m.in. cło importowe, cło eksportowe, cło fiskalne (ma na celu zwiększenie…Całe wypracowanie →