ekonomia

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych możemy podzielić na: 1. Metody statyczne (proste) – stosuje się je głównie we wczesnych etapach procesu inwestycyjnego. Z ich pomocą oceniane są głównie małe projekty inwestycyjne, o krótkim okresie eksploatacji i realizacji. Zaliczamy do nich: –…Całe wypracowanie →

Metody analizy strategicznej

Analiza strategiczna stanowi ważny element tworzenia przyszłej strategii firmy. Dostarcza zarówno informacji o obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, jak i o perspektywach na przyszłość.  Metody analizy strategicznej możemy podzielić na metody analizy makrootoczenia oraz mikrootoczenia. Analiza makrootoczenia: 1. opinie ekspertów 2. ekstrapolacja…Całe wypracowanie →

Własność zasobów naturalnych

Zasoby naturalne to dobra dane przez naturę, nie zaś wytworzone przez człowieka. Innymi słowy, to elementy środowiska geograficznego powstałe w procesach przyrodniczych. Dzielimy je na wyczerpywalne i niewyczerpywalne. Do zasobów niewyczerpywalnych zaliczamy: energię słoneczną, energię wiatrową, energię geotermalną, energię pływów…Całe wypracowanie →

Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa

Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa dzielimy na własne i obce. Do źródeł własnych zaliczamy: – środki wewnętrzne – wszystkie śroki, które zostały wytworzone w przedsiębiorstwie. Źródłem ich jest nadwyżka finansowa, na którą składa się zysk netto i fundusz amortyzacyjny – środki…Całe wypracowanie →

Miary zróżnicowania

Miary zróźnicowania to innymi słowy miary dyspersji, rozproszenia. Najprościej umując, miary zróżnicowania służą do badania stopnia zróżnicowania wartości zmiennej. Pokazują jak cechy różnią się między sobą. Zaliczamy do nich: – roztęp – odchylenie przeciętne – odchylenie standardowe (miara bezwzględna) –…Całe wypracowanie →

Pojęcie i rodzaje struktur organizacyjnych

Struktura organizacyjna – ukazuje układ odpowiedzialności w przedsiębiorstwie. To układ stanowisk i tworzących je komórek organizacyjnych. Przedstawia stosowany w przedsiębiorstwie podział pracy, powiązania między funkcjami i czynnościami. Rodzaje struktur organizacyjnych: – liniowe – zasada jedności rozkazodastwa. Każdy podwładny ma tylko…Całe wypracowanie →

Miary tendencji centralnej

Miary tendencji centralnej charakteryzują poziom wartości badanej cechy w zbiorowości statystycznej. To również miary położenia i wielkości absolutne. Dzielimy je na: 1. Miary klasyczne – obliczane na podstawie wszystkich wartości szeregu: – średnia arytmetyczna – suma wartości wszystkich jednostek badanej…Całe wypracowanie →