Części zdania – Podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik

Wyróżniamy następujące części zdania:

  • Podmiot - to główna część zdania, która nazywa wykonawcę czynności. Wyróżniamy podmiot gramatyczny, logiczny, domyślny, towarzyszący, szeregowy.
  • Orzeczenie - to główna część zdania. Występuje w formie czasownika osobowego. Wyróżniamy orzeczenie czasownikowe i imienne.
  • Przydawka - określenie rzeczownika. Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? czyj? ile?. Wyróżniamy przydawkę przymiotną, rzeczowną, dopełniaczową, przyimkową.
  • Dopełnienie - określenie czasownika. Odpowiada na pytania przypadków zależnych. Wyróżniamy dopełnienie bliższe i dopełnienie dalsze.
  • Okolicznik - określenie czasownika. Wyróżniamy okolicznik miejsca, czasu, sposobu, przyczyny, celu, warunku i przyzwolenia.